Ogłoszenia

 

DYREKTOR

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W WARCE

ul. Armii Krajowej 10

05-660 Warka

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR DS. PŁAC I KADR

Ogłoszenie Nr 1/ 2022r. z dnia 11.04.2022r.

 

 Liczba wolnych stanowisk: 1

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie administracyjne lub ekonomiczne w tym:
 1. wykształcenie średnie – staż pracy min. 3 lata,
 2. wykształcenie wyższe – staż pracy min. 1 rok
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. znajomość przepisów prawnych w zakresie:

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy Prawo Oświatowe,

- ochrony danych osobowych.

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, kultura osobista, systematyczność, terminowość, dokładność, sumienność, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, zaangażowanie  w wykonywaną pracę,
 2. biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet)
 3. znajomość obsługi programu kadrowo - płacowego,
 4. znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 5. znajomość przepisów ZUS,
 6. umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, gotowość  do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3. Szczegółowy zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników przedszkola.
 2. Kompletowanie dokumentów źródłowych do naliczania płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przedszkola.
 3. Sporządzanie wykazu z przeprowadzonych godzin ponadwymiarowych nauczycieli przedszkola.
 4. Sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przedszkola.
 5. Sporządzanie list zasiłkowych ( zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki wychowawcze, zasiłki macierzyńskie, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne)  dla wszystkich pracowników.
 6. Sporządzanie list nagród wypłacanych z funduszu nagród.
 7. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. ,, 13’’ dla wszystkich pracowników przedszkola i sporządzanie list.
 8. Sporządzanie list wypłat z funduszu socjalnego pracowników przedszkola.
 9. Sporządzanie list wypłat za prace na zlecenie.
 10. Prowadzenie ewidencji liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli i wyliczanie średniej z godzin za urlop.
 11. Kompletowanie oświadczeń podatkowych wszystkich pracowników przedszkola.
 12. Naliczanie podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
 14. Naliczanie składek społecznych i składki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Comiesięczne sporządzanie do ZUS  raportów rozliczeniowych dotyczących pobranych składek społecznych i składki zdrowotnej pracowników.
 16. Comiesięczne sporządzanie do ZUS  raportów rozliczeniowych dotyczących okresów zasiłkowych i okresów przerw w opłacaniu składek.
 17. Roczne  sporządzanie imiennych raportów ZUS  dotyczących składek społecznych  i składki zdrowotnej dla pracowników przedszkola.
 18. Wypełnianie do ZUS zgłoszeń zarejestrowania do ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego nowo przyjętych pracowników przedszkola.
 19. Wypełnianie do ZUS zgłoszeń zarejestrowania członków rodzin pracowników  do ubezpieczenia zdrowotnego.
 20. Wypełnianie do ZUS zgłoszeń wyrejestrowania z ubezpieczeń  zwalnianych pracowników przedszkola.
 21. Ewidencja czasu pracy pracowników.
 22. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z funduszy płac pracowników.
 23. Sporządzanie zaświadczeń o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników  do celów emerytalnych.
 24. Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach.
 25. Prowadzenie ubezpieczenia na życie  dla pracowników przedszkola.
 26. Wytwarzanie informacji publicznej dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej  z zachowaniem ustawowych terminów oraz wprowadzenie do biuletynu.
 27. Prowadzenie analityki funduszu płac.
 28. Przygotowywanie pism i druków niezbędnych do  przeprowadzenia procedury awansu zawodowego nauczycieli.
 29. Przygotowywanie danych dotyczących wynagrodzeń pracowników i danych kadrowych niezbędnych do sporządzania sprawozdania SIO.
 30. Prowadzenie ewidencji urlopów wszystkich pracowników przedszkola.
 31. Przygotowywanie informacji dla rodziców o wysokości opłat za przedszkole.
 32. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce.

4. Zasady odpowiedzialności pracownika:

W zakresie realizowanych zadań pracownik odpowiada za:

 1. zgodność opracowywanych dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i procedurami,
 2. załatwianie spraw objętych zakresem czynności w sposób sprawny i terminowy, prawidłowy pod względem merytorycznym i formalnym,
 3. prowadzenie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań,
 4. proponowanie rozwiązań formalnych i merytorycznych w zakresie realizacji zadań,
 5. ochrona danych osobowych przed dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem, ujawnieniem, pozyskaniem danych przez osoby nieupoważnione.

5.  Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy:

 1. praca wykonywana w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce, ul. Armii Krajowej 10,
 2. forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę  na stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony, organizuje się służbę przygotowawczą, która ma na celu teoretyczne  i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
 3. praca w podstawowym systemie czasu pracy w godz.: 7:00 – 15:00 od poniedziałku  do piątku.

Stanowisko pracy:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych.

6. Wymagane dokumenty:

l)     list motywacyjny — podpisany odręcznie,

 1. życiorys (curriculum vitae) — podpisany odręcznie.
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego — podpisane odręcznie,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
  • nieposzlakowanej opinii,
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych i poinformowaniu o możliwości wycofania udzielonej zgody.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem ” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz                   z datą i czytelnym podpisem kandydata.

Brak wymaganego podpisu kandydata bądź poświadczenia dokumentu za zgodność  z oryginałem dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie  z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ” w Przedszkolu Samorządowym  Nr 1 w Warce ul. Armii Krajowej 10; 05-660 Warka, w godz.           8°°-16°° w terminie do 30 kwietnia 2022r.
 • Aplikacje które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Oferty odrzucone zostaną odesłane adresatowi.

8. Inne informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności   i spełnienia wymagań formalnych.

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1  w Warce. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Gminy Warka oraz tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce.

 

*Kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Warka, dn. 11.04.2022r.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce

/-/ mgr Ewa Bratos

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrozek Magdalena
(2011-02-28 18:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Bonio Magdalena
(2022-04-11 15:55:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki