Zasady rekrutacji

 
ZASADY REKRUTACJI
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w którym kończy 10 lat,

2.a.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

2.b. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

   3. Tryb postępowania w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola:

 1. rodzice składają kartę dziecka w terminie od 1 marca do 31 marca danego roku,
 2. przyjęcia dziecka w ciągu roku szkolnego oraz gdy liczba dzieci nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu dokonuje dyrektor przedszkola,
 3. w przypadku większej liczby zgłoszeń, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym powołuje komisję kwalifikacyjną, która dokonuje kwalifikacji zgłoszonych dzieci, zgodnie z obowiązującymi kryteriami,
 4. do przedszkola przyjmowane są dzieci z gminy Warka spełniające kryteria:

- w pierwszym etapie rekrutacji 

 • dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 • dzieci niepełnosprawne,
 • dzieci mające niepełnosprawnego rodzica/rodziców, rodzeństwo,
 • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych – minimum 3 dzieci;

-  w drugim etapie rekrutacji

a) dzieci, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku szkolnym i będzie kontynuować edukację przedszkolną w następnym  roku w naszym przedszkolu ( 4 pkt ),

b) bliźnięta lub rodzeństwo (3 pkt ),

c) dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą ( 2 pkt ),

d) dzieci, których jeden rodzic/prawny opiekun pracuje, wykonuje prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą ( 1 pkt ),

e) jeżeli po zapewnieniu miejsc wszystkim chętnym dzieciom z gminy Warka są nadal wolne miejsca przeprowadza się rekrutację dla zgłoszonych dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy stosując odpowiednio kryteria pierwszego i drugiego etapu rekrutacji.

f) rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek udokumentować spełnianie przez dziecko kryteriów, dołączając do wniosku załączniki

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami )

-   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziennik ustaw z 2013 roku poz.135 ze zmianami)

- oświadczenie o pracy zawodowej, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczeniu się w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej przez jednego lub oboje rodziców/ prawnych opiekunów

-  oświadczenie o fakcie ubiegania się o przyjęcie do tego samego przedszkola po raz pierwszy przez rodzeństwo;

g) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach;

h) postępowanie odwoławcze:

- w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

- uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola sporządza się w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica.

- rodzic może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, a dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

i) listę dzieci przyjętych do przedszkola podaje się do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia danego roku;

j) na wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się rekrutację uzupełniającą do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

k) do postępowania uzupełniającego obowiązują te same kryteria rekrutacji i terminy odwoławcze.

 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Mrozek Magdalena
(2010-11-25 10:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Bonio Magdalena
(2014-12-23 12:58:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki