☰ Menu
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Warce

Czwartek 21.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

STATUT PRZEDSZKOLA

 

STATUT

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

w WARCE

ul. ARMII KRAJOWEJ 10

 

PODSTAWA PRAWNA

 

      ?       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie powołania jednostki budżetowej nr XIX/235/99 z dnia 23 grudnia 1999 r.
 • Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i  szkołach  (Dz. U. z 1993r.  nr 36  poz. 155 z późniejszymi  zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 z późniejszymi zmianami )
 • Rozporządzenie MENiS  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1157)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia ( Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Nr LIII/379/14 Rady Miejskiej  z dnia 22 maj 2014  r. w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

§ 1

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.

2. Siedzibą Przedszkola Samorządowego Nr 1 jest budynek mieszczący się w Warce , ul. Armii Krajowej 10

3. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Warce Plac Stefana Czarnieckiego 1.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
  do nauki szkolnej.

 

2. Cele i zadania wynikające z ustawy realizowane są poprzez:

 1. Realizowanie treści programowych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego .
 2. Treści programowe nie mogą być sprzeczne z poczuciem tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej wychowanków i ich rodziców.
 3. Udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej polegającej na

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz  rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) ze szczególnych uzdolnień;

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f) z zaburzeń komunikacji językowej;

g) z choroby przewlekłej;

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i) z niepowodzeń edukacyjnych;

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

k) ze sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym pobytem za granicą;

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
 6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.
 7. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

a)  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się - liczba uczestników do 5;

b) zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy – liczba uczestników do 4;

c) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – liczba uczestników do 10.

 1. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się  w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
 2. Kształcenie dzieci niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
 3.  Przedszkole zapewnia:

a) realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

c) zajęcia specjalistyczne;

d) inne zajęcia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

e) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 1.  Opiekę nad dziećmi przedszkolu sprawują: w czasie pobytu w przedszkolu - nauczyciele zgodnie z rozkładem zajęć nauczyciela, a  w razie ich nieobecności inni nauczyciele zgodnie z zeszytem zastępstw; w czasie spacerów i wycieczek – nauczyciel, który jest organizatorem zajęć poza terenem przedszkola;

15. W sprawowaniu opieki przy wyjściu poza teren przedszkola nauczyciel ma prawo   korzystać z pomocy woźnej oddziałowej lub rodzica. Podczas chwilowej uzgodnionej nieobecności nauczyciela w oddziale, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi osoba zastępująca go ( inny nauczyciel).

3. Otoczenie indywidualną opieką dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc przyznawana według następujących zasad:

- wychowawca typuje dziecko potrzebujące pomocy po rozpoznaniu jego sytuacji rodzinnej,

-  pomoc udzielana jest po zasięgnięciu opinii rady rodziców i zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną;

-  środki na wyżej wymienione cele mogą być pobierane z zasobów  rady rodziców lub innych organizacji (TPD, opieka społeczna przy ZOZ )

3.a. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

3.b. Organizowanie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Zajęcia mogą być organizowane w miejscu pobytu dziecka lub w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu.

 1. Zapewnienie nauki religii każdemu zainteresowanemu dziecku.
 2. Organizację zajęć dodatkowych uwzględniających potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci ( na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia).
 3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez  rodziców      (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo:

-  upoważnienie rodziców powinno zawierać pełne dane personalne osoby odbierającej ( nr dowodu osoby lub legitymacji);

-  dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez pełnoletnie rodzeństwo po złożeniu oświadczenia rodzica w obecności nauczyciela.

6.a. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. 6.b. Dzieci np. zakatarzone przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

7. Wychowankowie placówki powinni być ubezpieczeni za zgodą rodziców.

8.  Przedszkole organizuje kształcenie dzieci niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

 

ORGANA PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Statut przedszkola określa szczegółowe kompetencje organów:

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

Kompetencje organów przedszkola i zasady ich współdziałania określają: prawa i obowiązki dyrektora, regulamin Rady Pedagogicznej i regulamin Rady Rodziców.

 

2. Dyrektor przedszkola.

 1) Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:

a)   opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych przedszkola,

b) opracowywanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola,

c)    dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie,

d)    dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie,

e)    kierowanie całokształtem działania przedszkola, a w szczególności:

 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju,
 • zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
 • pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli oraz ich ocenianie,
 • organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność przedszkola,
 • realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji ustawodawczych,
 • prawidłowe gospodarowanie mieniem placówki,

f) dyrektor przedszkola stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy,   stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

g) dyrektor przedszkola informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, zgłoszonego podczas rekrutacji, zamieszkałego na obszarze danej gminy, oraz zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja.

h) dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej  w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

i) plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich

j)  plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny zawiera w szczególności: przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań;

k)  dyrektor przedszkola, w terminie do dnia 31 sierpnia,  przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

l) dyrektor przedszkola organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym;

ł)    dyrektor dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego;

m)  dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym:

-     wyznacza osobę koordynującą;

-     ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

-     informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin;

n) dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko 5 letnie, obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

 

2)  Dyrektor przedszkola ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola,
 2. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
 4. oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
 5. reprezentowania przedszkola na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji.

3). Dyrektor przedszkola odpowiada za:

 1. pomiar uzyskiwanych wyników wychowania i nauczania,
 2. zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,
 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas godzin działalności przedszkola oraz stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej,
 4. celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność przedszkola,
 5. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji,
 6. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

4). W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inny nauczyciel  przedszkola upoważniony  przez  dyrektora.

 

3. Rada Pedagogiczna.

 1. Rada Pedagogiczna (zwana dalej „radą”) jest kolegialnym organem przedszkola
  w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
  i opieki nad dziećmi.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.
 4. Rada obraduje na posiedzeniach organizowanych w czasie poza godzinami pracy przedszkola. Posiedzenia rady są protokołowane.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego, na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. Mogą być to na przykład: pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi; przedstawiciele rodziców, (rady rodziców), przedstawiciele zakładów pracy z którymi placówka współpracuje; przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy pedagogicznych, itp.
 7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 9.  Z zebrania rady oraz z zebrania komisji sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady lub księgi protokołów komisji.
 10.  Protokół zebrania pisany jest ręcznie i zawiera:

a) numer strony, numer protokołu, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał, podpis przewodniczącego i protokolanta;

b) listę obecności nauczycieli z odnotowaniem nieobecnych;

c) zatwierdzony porządek obrad;

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;

e) przebieg zebrania, streszczenia wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

f) podpisy przewodniczącego i protokolanta wyznaczonego na pierwszym w danym roku szkolnym, posiedzeniu rady pedagogicznej przez przewodniczącego przy aprobacie rady pedagogicznej.

 1. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokółu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych uwag i poprawek przewodniczącemu obrad w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z jego treścią.
 2.  Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokółu.
 3. Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokółów, w której zamieszczane są wszystkie protokóły wg kolejności. Zebrania rady numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi. Numeracja rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego.
 4. Księga protokółów jest opieczętowana i podpisana przez dyrektora oraz zaopatrzona klauzulą:,, Księga obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ... do dnia... i zawiera ... stron”.
 5. Księgę protokółów należy udostępniać na terenie przedszkola jej nauczycielom, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 6. Księgę protokółów przechowuje się w zamkniętej szafie w kancelarii przedszkola.
 7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków na zebraniach plenarnych. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę rady podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają w drodze głosowania jawnego lub tajnego po przyjęciu wniosku, jaką formę będzie mieć głosowanie.
 10. Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej przysługuje prawo odebrania głosu, jeżeli ten nie jest merytoryczny.
 11. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą być powołani do komisji stałych i doraźnych.
 12. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

a) podejmowanie uchwał w sprawie rocznego planu pracy placówki i statutu przedszkola;

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów;

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;

 1. Kompetencje opiniujące Rady Pedagogicznej:

a) organizacja pracy placówki

b) tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli;

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego, w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odpłatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

e) opinia o pracy dyrektora;

f) opinia o programach wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczyciela do realizacji.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmian.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora i wicedyrektora, jeśli narusza on obowiązujące je przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.
 3. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

a) realizacji uchwały rady;

b) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego przedszkola;

c) oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

d) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

e) zapoznanie rady z obowiązującymi przepisami prawa przedszkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;

f) analizowanie stopnia realizacji uchwały rady;

g) czuwanie nad przestrzeganiem higieny pracy rady;

h) zawieszenia uchwały rady podjętej niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Członek rady jest zobowiązany do:

a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;

b) przestrzegania postanowień prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych postanowień dyrektora;

c) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz wewnętrznym samokształceniu;

d) realizowania uchwał rady, także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;

e) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

f) samokształcenia, doskonalenia, wzbogacenia warsztatu pracy;

g) realizowania prawa oświatowego, podporządkowanie się zarządzeniom wewnętrznym dyrektora przedszkola;

h) bezwzględnego przestrzegania tajemnicy Rady Pedagogicznej.

 1. Na czas nieobecności przewodniczącego jego funkcję przejmuje zastępca dyrektora placówki.
 2. Szczegółowe postanowienia (kompetencje rady, tryb podejmowania uchwał) zawarte są w ,,Regulaminie Rady Pedagogicznej” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

4. Rada Rodziców.

 1. Rodzice mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji – Rady Rodziców – zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty.
 2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie „Regulamin Rady Rodziców”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
 3. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola, stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce.
 4. Rada Rodziców zwana dalej radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i regulaminu.
 5. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów przedszkolu.
 6. Kadencja rady trwa rok.

a) Jeśli Rodziców w czasie kadencji rady z jej składu ubędzie członek rady (przedstawiciel oddziału) organizuje się wybory uzupełniające.

b) Rada decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

c) Wybory do Rady są przeprowadzane corocznie we wrześniu - na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.

 1. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona radę oddziałową.
 2. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
 3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału.

Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

g) Wybory rad oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

h) Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia ( w przypadku trzyosobowej rady oddziału) i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

i) Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest jednocześnie wybrana do rady rodziców przedszkola.

j) Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

 1. Pierwsze posiedzenie rady powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.
 2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Sekretarza i Skarbnika.
 3. Przewodniczący rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia , reprezentuje radę na zewnątrz.
 4. Zastępca  przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.
 5. Sekretarz rady odpowiada za dokumentacje rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 6. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.
 7. Posiedzenia Rady Rodziców

a) Posiedzenia  rady odbywają się w ustalonych terminach przez przewodniczącego.

b) Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.

c) Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu rady, na wniosek Dyrektora Przedszkola lub Rady Pedagogicznej.

d) Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady na siedem dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.

e) Posiedzenia rady są prowadzone przez przewodniczącego lub upoważnionego członka rady.

f) W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

g) Posiedzenie rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków rady

h) . Posiedzenia rady są protokołowane i stanowią dokumentację placówki

 1. Podejmowanie uchwał.

a) Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw

b) Uchwały rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym. 

c) Uchwały rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 1. Opinie rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.
 2.  Prawa i obowiązki członków rady. Członkowie rady mają prawo do:

a) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo ­opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;

2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola m.in. wydaje opinie o b)  Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola m.in. wydaje opinie o pracy nauczyciela w związku z awansem zawodowym.

c) Głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez radę;

 1. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 2. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.
 3. Fundusze rady.

a) Rada rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutowa przedszkola.

b) Fundusze rady powstają z dobrowolnych składek rodziców i innych wpływów.

c) Wysokość, minimalnej rocznej składki na rzecz rady ustala się na pierwszym ogólnym zebraniu z rodzicami.

d)  Rodzice dokonują wpłat zgodnie z przyjętym trybem na ogólnym zebraniu rodziców.

e) W celu ułatwienia pracy, rada może powierzyć wybranemu pracownikowi przedszkola   (np. kasjer)  zbieranie ustalonych dobrowolnych składek od rodziców, oraz prowadzenie dokumentacji rady.

f) Czeki bankowe realizowane są przez upoważnione przez radę osoby.

g) Rozliczenia rady dokumentuje się w oparciu o rachunki z firm i sklepów państwowych, prywatnych oraz na podstawie oświadczeń rady.

h) Fundusze rady mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, wyposażenie przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci.

5.  Zasady współdziałania organów przedszkola i sposób rozwiązywania sporów między organami.

1) Wszystkie organy przedszkola mają możliwość działania na rzecz przedszkola, przyjmując zasadę wzajemnej współpracy i nie ingerowania w swoje kompetencje.

 1. Występujące w przedszkolu konflikty rozwiązywane będą w pierwszej kolejności
  na terenie placówki z udziałem wszystkich organów.
 2. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa winna być przekazana do organu prowadzącego lub kuratorium oświaty.
 3. Spotkania wszystkich organów przedszkola, celem wymiany informacji, ustalenia wspólnych wniosków i planowania pracy odbywają się co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego.

§ 4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem  § 5-7.

 

§ 5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. Dzieci z opóźnionym rozwojem mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego oraz badania lekarskiego określającego ich stan zdrowia.
 4.  Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo skreślenia z listy dzieci uczęszczających
  do przedszkola dzieci w przypadku gdy:
 1. zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
 2. dezorganizują proces wychowawczo-dydaktyczny w sposób udokumentowany przez nauczyciela.
 1. Tryb postępowania przy skreślaniu dziecka z listy:

1) Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) niedostosowania społecznego dziecka do grupy zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielenia pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole, przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem,
b) ( skreślony )

 c) ( skreślony )

d) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
2). Skreślenie dziecka z przedszkola następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu
 rodziców (opiekunów prawnych).
3).  W przypadku skreślenia  dziecka z listy objętego rocznym obowiązkowych wychowaniem przedszkolnym z powodów określonych w ust.1 b) , dziecko kierowane jest z urzędu do oddziału pięciogodzinnego, realizującego podstawę programową w szkole lub przedszkolu.
4). Tryb odwołania się od decyzji skreślenia dziecka z listy to możliwość odwołania się
do organu prowadzącego w terminie 14-dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu.

§ 6

 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.
 2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lata - około 15 minut
 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

Przedszkole jest wielooddziałowe.

 

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, najpóźniej do 30 kwietnia. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
 1. liczbę oddziałów
 2. czas pracy oddziałów
 3. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym stosownie do potrzeb, warunków lokalowych i możliwości finansowych
 4. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 1. W przedszkolach za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje do realizacji zajęć dodatkowych.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 9

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 4. Placówka zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu
  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.
 5. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym oraz stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 6. Podstawową opiekę grupie przedszkolnej, gdy czas pracy oddziału wynosi ponad 5 godzin zapewnia minimum 2 nauczycieli.
 7. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczycielka zobowiązana jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 8. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola, nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę.- - na każde dziesięcioro dzieci powinien przypadać przynajmniej 1 opiekun.
 9. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określane zarządzeniem dyrektora przedszkola.

10. Przedszkole organizuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele i specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów.

12. W przedszkolach za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

13. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin od godziny 600 - 1700

3. W dni ustawowo wolne od pracy przedszkole jest nieczynne.

4. Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków dzieciom i pracownikom placówki.

5. W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Warka zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie

 1. Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego to 8.00 – 13.00.
 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w czasie których, realizowana jest podstawa programowa, rodzice dziecka są zobowiązani do comiesięcznego uiszczania opłat.
 3. Opłata za świadczenia udzielane ponad czas realizacji podstawy programowej obejmuje:

a) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka, tj.

- gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne;

- zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków;

- zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne, usprawniające i korygujące wady wymowy;

- gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka

b) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach artystycznych i okolicznościowych oraz uroczystości z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego.

4) Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę świadczeń poza godzinami realizacji podstawy programowej (8.00 – 13.00). Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

 1. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie ze świadczeń udzielanych poza godzinami realizacji podstawy programowej, wynosi 1 zł za każdą godzinę, i jest iloczynem wyżej wymienionej stawki godzinowej oraz zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji  podstawy programowej.

6) W przypadku nie odbierania dziecka w zadeklarowanych godzinach, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki nad dzieckiem wynosi 1 zł. Niniejsza należność jest doliczana do opłat za korzystanie z usług przedszkola w kolejnym okresie rozliczeniowym.

7) Opłata za korzystanie ze świadczeń  ponad czas określony w deklaracji, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

 1. Opłatę wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień roboczy.
 1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami, organem prowadzącym i zgodnie z zaleceniami sanepidu. Przedszkole zapewnia dzieciom w ramach tych pieniędzy trzy posiłki dziennie zgodnie z zasadą, że: śniadanie stanowi 30%, obiad – 50% a podwieczorek 20% dziennej stawki żywieniowej.
 2. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje rodzicom zwrot odpłatności za wyżywienie, poprzez odliczenie należności od opłaty pobieranej w kolejnym okresie rozliczeniowym
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć,  w części lub całości, opłatę pobieraną za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej - wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej .
 4. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z całodziennego wyżywienia lub tylko z obiadu. Opłata za wyżywienie całodzienne równa się dziennej stawce żywieniowej dziecka. Opłata za obiad wynosi 50% tej stawki plus koszty otrzymania. Pracownicy przedszkola wnoszą opłatę na koniec miesiąca. Opłaty ustalone są w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Przedszkole na życzenie rodziców, zgodnie z deklaracją złożoną na początku roku szkolnego, może organizować zajęcia dodatkowe  prowadzone przez specjalistów.
 6. Czas zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

- z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – około 15 minut,

- z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

 

§ 11

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTÓW ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU

 

LOGOPEDA

Jako nauczyciel przedszkola, logopedę obowiązują wszystkie obowiązki nauczyciela placówki wychowania przedszkolnego, a w szczególności:

 1. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 2. informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 3. prowadzenie diagnozowanie logopedyczne;
 4. udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej;
 5.  podejmowanie logopedycznych działań profilaktycznych;
 6. współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
 7. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale w zakresie kształcenia mowy i wymowy dziecka i uzyskiwania informacji dotyczących postępów dziecka;
 8. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialność
  za jej jakość;
 9. dokumentowanie realizowanych działań (dokumentacja logopedyczna);
 10. kształtowanie prawidłowej wymowy, dbanie o jej jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym;
 11. doskonalenie wymowy już ukształtowanej (stymulacja rozwoju);
 12. usuwanie wad wymowy (korekta wadliwie przebiegającego rozwoju mowy);
 13. edukacja rodziców poprzez ukazywanie wagi problemu i promocję prawidłowego mówienia.

PSYCHOLOG

Do obowiązków psychologa należy:

 1. diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego, intelektualnego dziecka;
 2. badanie gotowości szkolnej dzieci 5 letnich we współpracy z nauczycielem;
 3. pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w grupach;
 4. indywidualne konsultacje dla rodziców – porady, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych;
 5. upowszechnianie wiedzy psychologicznej – prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem;
 6. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 7. informowanie dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 8. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 9. wspieranie mocnych stron dziecka;
 10. podejmowanie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 11. realizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 12. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

 

NAUCZYCIEL RELIGII

 1. Realizuje zajęcia z religii z dziećmi 3 – 6 letnimi.
 2. Czas trwania zajęć dostosowuje do możliwości rozwojowych dzieci.
 3. Współpracuje z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 4. W sprawach merytorycznych podlega kurii biskupiej.

 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

NAUCZYCIEL

 1. Nauczycielka przedszkola jest odpowiedzialna za życie i bezpieczeństwo oraz prawidłowe wychowanie dzieci w powierzonym oddziale.
 2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela placówki wychowania przedszkolnego należy:
 1. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
  w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania
  i rozwoju;
 2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność
  za jej jakość;
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 5. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 6. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i planowanie sposobu ich zaspokojenia;
 7. przeprowadzenie, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, analizy gotowości wszystkich dzieci 5 i 6 - letnich  (diagnozy przedszkolnej);
 8. informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
 9. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

10) dążyć do pełni własnego rozwoju zawodowego, kształcić i wychowywać dzieci w duchu   patriotycznym, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

11) dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji,       pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

3. Nauczyciel zobowiązany jest do współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka poprzez zebrania ogólne, grupowe, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki i inne oraz dokumentowania przebiegu i częstotliwość tych kontaktów.

4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

5.  Nauczyciel wybiera z przedszkolnego zestawu programów program wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany może na prośbę autora lub polecenie dyrektora przedszkola wydać opinię w spawie programu opracowanego samodzielnie przez nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe.

7. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.

8. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności lub obowiązkom zawodu nauczyciela.

9. Odpis prawomocnego orzeczenia o karze dyscyplinarnej dla nauczyciela włącza się do jego akt osobowych.

10. Kara dyscyplinarna: nagana z ostrzeżeniem - ulega zatarciu po upływie3 lat a zwolnienie z pracy z zakazem zatrudnienia w zawodzie nauczyciela przez 3 lata – ulega zatarciu po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.

11. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi toczy się jeszcze postępowanie karne lub dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

12. W celu potwierdzenia warunku, że nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, przed nawiązaniem stosunku pracy, obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

POMOC NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA

1. Pomoc nauczycielki przedszkola obowiązana jest:

 1. Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków.
 2. Czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i ich prawidłowym rozwojem.
 3. Pomagać przy rozbieraniu, ubieraniu, karmieniu dzieci, czuwać nad ich czystością, pomagać przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
 4. Uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycielkę (zabawy w kole, przy stolikach, na dywanie, rytmika, itp.)
 5. Uczestniczyć w zabawach na powietrzu, spacerach i wycieczkach.
 6. Wykonywać wspólnie z nauczycielką pomoce do zajęć, dekoracje, gazetki itp.
 7. Dbać o kącik zabaw i zabawki (naprawić uszkodzone zabawki, prać i zmieniać ubranka dla lalek, pościel w wózkach i łóżeczkach).
 8. Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy
  w przedszkolu.

2. Pomoc nauczycielki przedszkola zobowiązana jest do kulturalnego i miłego odnoszenia się do dzieci oraz do współpracy ze wszystkimi pracownikami placówki.

 

INTENDENT – DIETETYK

 1. Obowiązki intendenta-dietetyka związane z obiegiem pieniędzy:
 1.  przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków, zeszytu zaliczek,
 2.  sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętu na wywieszki inwentarzowe po ich uprzednim ocechowaniu,
 3.  rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora oraz zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach,
 4.  przyjmowanie i kwitowanie wpłat od rodziców i personelu przedszkola w dni ustalone harmonogramem, nie później niż do 15-tego każdego miesiąca.
 1. Dotyczące gospodarki materiałowo-magazynowej:
 1.  prowadzenie kartotek magazynowych,
 2.  uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola,
 3.  zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,
 4.  racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku.
 1. Związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:
 1.  zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami
  o zamówieniach publicznych,
 2.  troska o stan techniczny budynku, nadzór nad remontami,
 3.  kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
 4.  zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5.  kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi,
 6.  współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
 7.  w okresie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez dyrektora.
 1. Z zakresu żywienia dzieci i personelu:
 1.  planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich dla rodziców,
 2.  planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego lub zeszytu (potwierdzenie podpisem kucharki),
 3.  prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i dziennika materiałowego, sporządzenie rozliczeń miesięcznych,
 4.  przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie; właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem,
 5.  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem),
 6.  nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy.

 

 

 

SZEF KUCHNI

 

Do obowiązków szefa kuchni należy:

 

 1. Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków, stosowanie się do poleceń przełożonego.
 2. Przestrzeganie:
 • obowiązujących regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń, w tym ustalonego w regulaminie pracy porządku oraz czasu pracy,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
 • dbanie o należyty stan  urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
 • niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników,
 1. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według nich posiłków.
 2. Codzienne pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych.
 3. Zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem.
 4. Odpowiedzialność za punktualne i zgodne z normami przygotowywanie posiłków.
 5. Sporządzanie receptur wykonywanych posiłków.
 6. Odpowiedzialność za zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością.
 7. Dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków.
 8. Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej.
 9. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno-sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.
 10. Bezpośredni nadzór nad pracą personelu kuchennego.
 11. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
 12. Uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni.
 13. Przestrzeganie czystości sprzętu, naczyń, odzieży ochronnej oraz pomieszczeń kuchennych.

 

 

 

KUCHARKA

 

 1. Obowiązkiem kucharki jest:
 1.  uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowaniu według niego posiłków,
 2.  pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą
  i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem,
 3.  przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,
 4.  przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż.,
 5.  natychmiastowe zgłaszanie powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia,
 6.  dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,
 7.  uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni.
  1. Odpowiedzialność za:
 1.  ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków,
 2.  racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu,
 3. właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia,
 4. oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,
 5. zgodność kaloryczną przygotowanych posiłków z ich zaplanowana wartością,
 6. przygotowanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 7. wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.

 

 

POMOC KUCHENNA

 1. Obowiązkiem pomocy kuchennej jest:
 1.  obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie),
 2.  rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
 3.  Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi, pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
 4. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż.,
 5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego,
 6. sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek,
 7. doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,
 8. pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.
 9. Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
 10. Wykonywanie innych poleceń dyrektora, i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.
 11. W okresie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

 

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA

 

Woźną oddziałową obowiązuje serdeczne odnoszenie się do dzieci. Winna ona wraz z personelem czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i porządkiem w przedszkolu.

Do obowiązków woźny oddziałowej należy w szczególności:

 1. Utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń w przedszkolu.
 2. Utrzymywanie w czystości i należytym porządku odzieży dziecięcej.
 3. Przygotowywanie do posiłków oraz pomoc nauczycielce przy karmieniu dzieci.
 4. Udzielanie pomocy przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci.
 5. Dbanie o inwentarz i zabawki, przekazywanie do reperacji uszkodzone przedmioty odbieranie po naprawie.
 6. Pomoc nauczycielom podczas zajęć, spacerów i wycieczek z dziećmi.
 7. Przygotowanie leżaków do odpoczynku.
 8. Oddawanie w określonym terminie pościeli do prania.
 9. Respektowanie wszystkich poleceń i uwag nauczycieli z grupy.
 10. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Prowadzenie rachunkowości przedszkola.
 2.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Kompletowanie dokumentów i sporządzanie listy płac.

 

 

INSPEKTOR

 

 1. Kompletowanie dokumentów i sporządzanie listy płac.
 2. Dokonywanie rozliczeń z ZUS.
 3. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

 

 

PORTIER

Do obowiązków portiera należy:

 

 1. Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonego,  które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa.
 2. Przestrzeganie:
 • obowiązujących regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń, w tym ustalonego w regulaminie pracy porządku oraz czasu pracy,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
 • dbanie o należyty stan  urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
 • niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.
 1. Nadzór nad całym obiektem oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.
 2.  Wykonywanie drobnych napraw poza godzinami pracy konserwatora.
 3. Prace organizacyjno–porządkowe na terenie placówki.

KONSERWATOR

Do obowiązków konserwatora należy:

 

1. Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonego,  które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa.

 1. Przestrzeganie:
 • obowiązujących regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń, w tym ustalonego w regulaminie pracy porządku oraz czasu pracy,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
 • dbanie o należyty stan  urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
 • niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

 

3. Wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw.

4. Nadzór nad obiektem oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.

5. Prace organizacyjno–porządkowe na terenie placówki.

 

 

SEKRETARKA

Do obowiązków sekretarki należy:

 

1. Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa.

 1. Przestrzeganie:
 • obowiązujących regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń, w tym ustalonego w regulaminie pracy porządku oraz czasu pracy,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,                                 a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie                            w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę                   na szkodę,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
 • dbanie o należyty stan  urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład  w miejscu pracy,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie  z ich przeznaczeniem,
 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
 • niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia  o grożącym im niebezpieczeństwie.

3. Obsługa  urządzeń biurowych (telefonów, faksu, poczty elektronicznej).

4. Udzielanie informacji, w tym telefonicznie, dotyczących bieżących spraw przedszkola (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury nauczycieli itp.).

5.Sprawna i kulturalna obsługa interesantów.

6.Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie księgi korespondencji.

7. Organizowanie spotkań dyrektora przedszkola z interesantami.

8. Sporządzanie pism na polecenie dyrektora i wicedyrektora.

9. Protokołowanie podczas spotkań zawodowych dyrektora.

10. Przygotowywanie statystyk i zestawień

11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia przedszkola.

12. Sporządzanie listy obecności pracowników.

13. Właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

14. Prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania.

15. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem, rekrutacją, ewidencją wychowanków.

16. Wydawanie dokumentów wychowanków rodzicom, przygotowywanie zaświadczeń.

17.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych

 

§ 12

 

W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

 1. Do podstawowych obowiązków zastępcy dyrektora należy:
 1. organizowanie i kontrolowanie pracy w przedszkolu w zakresie ustalonym przez dyrektora.
 2. prowadzenie pracy wychowawczo dydaktycznej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
 3. zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.
 1. Szczegółowy zakres czynności dla wicedyrektora ustala dyrektor.

 

 

§ 13

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz
  z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów)
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności  pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel w miarę możliwości prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 3. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor można dokonać zmiany wychowawcy oddziału.

 

§ 14

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 1. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości zadań wynikających z programu, planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;
 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem i zebrania grupowe;
 3.  współdziałania z nauczycielami w celu podejmowania działań mających za zadanie zapewnienie właściwych warunków rozwoju dziecka ( współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradnią Rejonową );
 4.  uczestniczenia w działaniach mających na celu poprawę stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego przedszkola;
 5. wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 1. W celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z punktu 1. ustala się jedno zebranie ogólne z rodzicami i trzy grupowe w ciągu roku szkolnego. W przypadkach uzasadnionych bieżącymi potrzebami istnieje możliwość dodatkowych spotkań na prośbę rodziców lub nauczycieli.

 

§ 15

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w którym kończy 10 lat,

2.a.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

2.b. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

3. Tryb postępowania w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola:

 1. rodzice składają kartę dziecka w terminie od 1 marca do 31 marca danego roku,
 2. przyjęcia dziecka w ciągu roku szkolnego oraz gdy liczba dzieci nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu dokonuje dyrektor przedszkola,
 3. w przypadku większej liczby zgłoszeń, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym powołuje komisję kwalifikacyjną, która dokonuje kwalifikacji zgłoszonych dzieci, zgodnie z obowiązującymi kryteriami,
 4. do przedszkola przyjmowane są dzieci z gminy Warka spełniające kryteria:

- w pierwszym etapie rekrutacji 

 • dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 • dzieci niepełnosprawne,
 • dzieci mające niepełnosprawnego rodzica/rodziców, rodzeństwo,
 • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych – minimum 3 dzieci;

-  w drugim etapie rekrutacji

a) dzieci, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku szkolnym i będzie kontynuować edukację przedszkolną w następnym  roku w naszym przedszkolu ( 4 pkt ),

b) bliźnięta lub rodzeństwo (3 pkt ),

c) dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą ( 2 pkt ),

d) dzieci, których jeden rodzic/prawny opiekun pracuje, wykonuje prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą ( 1 pkt ),

e) jeżeli po zapewnieniu miejsc wszystkim chętnym dzieciom z gminy Warka są nadal wolne miejsca przeprowadza się rekrutację dla zgłoszonych dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy stosując odpowiednio kryteria pierwszego i drugiego etapu rekrutacji.

f) rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek udokumentować spełnianie przez dziecko kryteriów, dołączając do wniosku załączniki

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami )

-   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziennik ustaw z 2013 roku poz.135 ze zmianami)

- oświadczenie o pracy zawodowej, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczeniu się w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej przez jednego lub oboje rodziców/ prawnych opiekunów

-  oświadczenie o fakcie ubiegania się o przyjęcie do tego samego przedszkola po raz pierwszy przez rodzeństwo;

g) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach;

h) postępowanie odwoławcze:

- w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

- uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola sporządza się w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica.

- rodzic może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, a dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

 1.   listę dzieci przyjętych do przedszkola podaje się do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia danego roku;
 2. na wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się rekrutację uzupełniającą do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. do postępowania uzupełniającego obowiązują te same kryteria rekrutacji i terminy odwoławcze.

 

 1. Prawa i obowiązki dziecka:

1) W myśl Konwencji o prawach dziecka, dziecko ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje,
 3.  podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
 4.  poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest,
 5.  opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje
 6.  snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje
 7.  samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy
 8.  indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia - różnorodnego bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
 9.  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia na miarę potrzeb,
 10.  aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi,
 11.  aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia
 12.  racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje.
 13.  zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb

n)    doświadczania konsekwencji własnego zachowania.

2) Dziecko ma obowiązek:
a)    przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu,
b)    szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,
c)    przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
d)    szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,
e)    wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę   swoich możliwości,
f)     przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze,
g)    dbać o higienę osobistą.

h)    dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne   w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji i obsługi.
 2. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 3.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 5. Projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany przygotowuje Rada Pedagogiczna.
 6. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
 7. W celu lepszej czytelności statutu wprowadza się każdorazowo jednolity tekst z ujętymi zmianami.
 8. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się zapoznanie z treścią dokumentu wywieszeniem na stronie BIP, rodziców na pierwszym zebraniu ogólnym oraz udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora w kancelarii przedszkola.
 9. Przedszkole może ulec likwidacji na mocy uchwały organu prowadzącego.
 10. Przedszkole posługuje się pieczęcią

 

§ 17

 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                              Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Mrozek
(2011-01-17 02:26:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Bonio
(2014-12-23 11:36:44)
 
liczba odwiedzin: 51986

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X