Dyrektor

DYREKTOR


Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzonego przez organ prowadzący.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 3 pkt  2 Statutu
Dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 1 w Warce jest pani Ewa Bratos.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrozek Magdalena
(2010-11-25 10:11:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Bonio Magdalena
(2019-05-09 13:54:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki