Ogłoszenia i komunikaty

 

 • W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Warka zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie
 • Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego to 8.00 – 13.00.
 • Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w czasie których, realizowana jest podstawa programowa, rodzice dziecka są zobowiązani do comiesięcznego uiszczania opłat.
 • Opłata za świadczenia udzielane ponad czas realizacji podstawy programowej obejmuje:
 1.  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka: -- gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne;

-  zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków;

- zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne, usprawniające i korygujące wady wymowy;

-  gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka

 1. przygotowanie dzieci do udziału w konkursach artystycznych i okolicznościowych oraz uroczystości z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego.
 • Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę świadczeń poza godzinami realizacji podstawy programowej (8.00 – 13.00). Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
 • Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie ze świadczeń udzielanych poza godzinami realizacji podstawy programowej, wynosi 1 zł za każdą godzinę, i jest iloczynem wyżej wymienionej stawki godzinowej oraz zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji  podstawy programowej.
 • W przypadku nie odbierania dziecka w zadeklarowanych godzinach, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki nad dzieckiem wynosi 1 zł. Niniejsza należność jest doliczana do opłat za korzystanie z usług przedszkola w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 •  Opłata za korzystanie ze świadczeń  ponad czas określony w deklaracji, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
 • Opłatę wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień roboczy.
 • Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami, organem prowadzącym i zgodnie z zaleceniami sanepidu. Przedszkole zapewnia dzieciom w ramach tych pieniędzy trzy posiłki dziennie zgodnie z zasadą, że: śniadanie stanowi 30%, obiad – 50% a podwieczorek 20% dziennej stawki żywieniowej.
 • Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje rodzicom zwrot odpłatności za wyżywienie, poprzez odliczenie należności od opłaty pobieranej w kolejnym okresie rozliczeniowym
 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor może odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć,  w części lub całości, opłatę pobieraną za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej - wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej .

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrozek Magdalena
(2010-11-25 11:07:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Bonio Magdalena
(2014-12-23 13:11:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki